Zápisy z jednání Výkonného výboru

Stručný výtah z některých projednávaných bodů zasedání Výkonného výboru OSPK

VV projednává a schvaluje řadu témat elktronicky mimo zasedání. Ty jsou poskytovány členům OSPK na dotaz nebo v zabezpečené zóně webu.

20.2.2017

 • VV stanovil termín výroční členské schůze spolku na 2.5.2017 od 18.00hod. a pověřil jednotlivé členy VV jeho přípravou
 • informace o platném i připravovaném Územním plánu hl. m. Prahy a sledování návrhu změn
 • informace o možnosti spolupráci s občanským spolkem Arnika
 • VV rozhodl o účasti na organizaci v akci Ukliďme Česko a pověřil členy VV přípravou propagačních a organizačních příprav
 • informace o probíhajících demoličních pracích výstavby polyfunkčního domu K Libuši

23.1.2017

 • informace o aktuální situaci v záležitosti připůravované výstavby Polyfunkčního domu ul. Netolická
 • informace o probíhajícím odkupu rybníků Šeberák a Olšanský do majetku Hl. m. Praha
 • VV se zabýval aktuální situací kolem manipulačního řádu rybníku Šeberák
 • VV se zabýval návrhy celopražských změn v Územním plánu v katastru MČ Kunratice
 • VV schválil nový jednací řád VV

29.11.2016

 • VV připravuje návrh spolupráce s MČ Kunratice při projednávání územních změn, které chystá Magistrát Hl. m. Praha
 • Informace o aktuální situaci v kauze Šeberák
 • VV vyslechl stanoviska investora a dotčených občanů připravované výstavby polyfunkčního domu ul. Netolická a po prostudování podkladů zváží podat připomínky
 • VV projednal připomínky k Jednacímu řádu VV
 • VV projednal sadu stavebních a územních řízení, ke kterým se nebude přihlašovat jako účastník řízení

31.10.2016

 • VV rozhodl o zřízení Datové schránky pro OSPK (rychlejší, operativnější a bezplatná komunikace s institucemi)
 • VV projednal návrh nového jedancího řádu VV a po připomínkování bude schvalovat na příštím zasedání
 • informace o aktuálních úpravách MHD se zapracovanými připomínkami OSPK
 • VV zvolil druhého místopředsedu p. Romana Kyselého
 • VV uložil vypracovat seznam dosavadních aktivit OSPK a zveřejnit na webu spolku
 • informace o sponzorské podpoře elektronické propagace OSPK na příští rok
 • informac o chystaných úpravách Metropolitního plánu a stanovení dalšího postupu v dopadu na MČ Kunratice
 • informace o probíhajícím kácení nepůvodních dřevin v Bažantnici, bude dále sledováno

19.9.2016

 • informace o připravované výstavbě polyfunkčního domu ul. K Libuši (vedle radnice MČ Kunratice). OSPK nebude připomínkovat chystanou 1. část projektu - Komunikace a zpevněné plochy
 • závěrečná zpráva o výsledku měření povrchových vod v Kunraticích - kvalita vody je v normě, detaily ZDE
 •  informace o připravované změně v MHD, která se dotkne občanů Kunratic
 • VV projednal způsoby a možnosti při zveřejňování různých územních a stavebních řízení v návaznosti na informovanost OSPK
 • informace o umístění dalších odpadkových košů v Bažantnici na žádost OSPK u Lesů. Uzavřeno, více info ZDE.
 • informace o zastavení řízení v připravované výstavbě objektu Atalanta

27.6.2016

 • na základě podnětu člena OSPK z poslední členské schůze byl zaslán podnět na Lesy hl. m. ve věci umístění odpadkových košů v Bažantnici
 • VV projednával dění kolem plánovaného převodu části Kunratické tvrze a jeho využití do budoucna
 • projednal přípravu na odběr vzorků vody z Kunratického potoka a jeho odborný rozbor
 • projednal aktuální situaci ve věci stavebního řízení v návaznosti na Revitalizaci rybníka Šeberák
 • projednal zda se bude OSPK připojovat jako účastník řízení k oznámeným projektům
 • další jednání VV bude 19.9.2016

23.5.2016

 • sdružení bylo zapsáno do rejstříku jako Občanský spolek Pro Kunratice spolu se stanovami, čímž vyhověl požadavkům nového občanského zákoníku 
 • provozovatel Decinky požádal OSPK o jednání ohledně akcí pro veřejnost na nádvoří kunratického zámku/tvrze 
 • informace o portálu  Poladmeprahu.cz - která byla dána na web mezi Užitečné odkazy Zde mohou občané vložit své náměty na zlepšení dopravní obslužnosti v metropoli
 • projednala dopis na Lesy hl. m. Prahy jako rakci na požadavek členů OSPK, vznesený na členské schůzi dne 18. 4. 2016, a požádá o instalaci a vyvážení většího množství košů v lesní části Bažantnice 
 • informce o nahlédnutí do spisu ve věci "Zahájení řízení o předběžné manipulaci podle § 59, odst. 4 vodního zákona, které se týká rybníku Šeberák na pozemku č. parc. 2517 k.ú. Kunratice" - řízení se zahajuje s tím, že jeho cílem je zabránit vypouštění rybníka. 
 • informace o zahájení řízení a to ve věci a) Rodinný dům Kunratice - Mašatova, b) Osazení altánu do zahrady na pozemku parc. č. 2612/89, k. ú. Braník, c) Příjezdová komunikace ČS a VDJ Zelená Liška, k. ú. Michle - ke kterým se nebude OSPK vyjadřovat.
 • informace o návštěvnosti webu OSPK a doplnění dalších funkcí

18.4. 2016

 • VV zvolil ze svého středu předsedu spolku p. Ing. Lubomíra Rosíka a místopředsedkyni spolku Mgr. Věru Chaloupkovou. Tito byli zvoleni všemi hlasy VV
 •  VV projednal odvolání firmy Ogopogo proti zastavení správního řízení z důvodu neexistence schváleného manipulačního řádu 

  7.3. 2016

  • aktuální informace o situaci "rybník Šeberák" - jednání se správcem a majitelem rybníku
  • byla ustavena pracovní skupina pro přípravu podkladů pro členskou schůzi OS PK 2016
  • informace o zahajovaných územních a správních řízení, které se týkají katastru Kunratice
  • VV projednal žádost na MČ Kunratice o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ na činnost spolku v r. 2016
  • schválení přihlášky nového člena OS Pro Kunratice
  • informace, že občanský spolek na základě místopřísežného prohlášení k dani z příjmu právnický osob za rok 2015 tuto daň neplatí
  • VV vzal na vědomí spuštění nového webu spolku a vyčíslených nákladů na projekt Modernizace webu

25.1. 2016 

 • změna ve složení výkonného výboru: o uvolnění z funkce člena výkonného výboru požádal pan František Kovařík /nadále zůstává členem OS PK/. Do výboru pak byla kooptována jako členka výboru paní Jana Kváčová /dosavadní revizor OS PK/
 • žádost o změnu názvu sdružení na "Občanský spolek Pro Kunratice" Na základě doplňujících požadavků rejstříkového soudu byl připraven obsahový a časový harmonogram k zpracování požadovaného doplnění.
 • příprava na dubnovou členskou schůzi spolku včetně změny stanov
 • členové OS mohou přispívat na činnost OS svými členskými příspěvky již nyní a to částkou 500,- Kč/kalendářní rok (200,- pro důchodce). Členové VV již příspěvky uhradili

 • standardní úkoly nutné pro chod OS s počátkem nového roku (např. oslovení institucí nutné pro přihlášené OS k probíhajícím řízení, atd.)

 • příští jednání VV spolku se uskuteční 7.3.2016 

26.10. 2015

 • připrava nových stanov tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem a mohly být schváleny na valné hromadě v dubnu r. 2016
 • harmonogram přípravy materiálů na valnou hromadu (stanovy, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření atd. )
 • projednával situaci s placením členských příspěvků. Další postup bude stanoven při příštím VV
 • vyslechl informaci o průběhu přednášky o označování potravin pro Klub důchodců, který připravila a přednesla paní Kváčová
 • projednal informace o stavebních a územních řízeních, které probíhají v Kunraticích a okolí. VV se rozhodl, že se nebude těchto řízení účastnit
 • rozhodl oslovit předsedy poslaneckých klubů se žádostí, aby nehlasovali pro takovou novelu, která snižuje možnost občanů kontrolovat, co se v jejich blízkosti bude stavět
 • vyslechl informaci o vývoji v případu Atalanta
 • vzal na vědomí informaci o stavu finančních prostředků OS 

7.9. 2015

 • Valná hromada bude uspořádána v dubnu příštího roku. V této souvislosti bude připraven jednoduchý harmonogram přeměny sdružení na zapsaný spolek, jak ukládá nový občanský zákoník. 
 • VV jednal o nutnosti upozornění členů občanského sdružení zaplatit členské příspěvky na r. 2015 jednak e-mailem a jednak dopisy s tím, že pokud členové příspěvek na r. 2015 nezaplatí, nebudou moci hlasovat na příští valné hromadě
 • informace o aktuální situaci v případu "Rezidence Zelený svět", zejména o jednání s občany v červenci t. r. a odvolání sdružení na rozhodnutí o územním řízení
 • příští zasedání výkonného výboru se bude konat 26.10. 2016

15.6. 2015

 • VV se zabýval dopravní obslužností v části Horní Kunratice. Situaci sleduje p. Kyselý
 • VV se zabýval rozhodnutím odboru životního prostředí MHMP o výjimce, která byla udělena Ogopogo pro zimnění/letnění rybníku Šeberák
 • VV byl informován o legalizaci přeložky potoka na hranici s Vestcem a o postupu výstavby nové čističky tamtéž. Tato čistička by měla zabránit průsaku odpadů do rybníka Olšanského a následně do Šeberáku. Vestec obdržel dotaci a musí čističku vybudovat do konce r. 2015,  Budeme sledovat.
 • odsouhlasil žádost na rekonstrukci lesního dětského hřiště mezi ulicí Na Lhotách a Novým Hradem
 • příští zasedání výkonného výboru se bude konat 7.9. 2016

13.4. 2015

 • jednal o změnách v dopravě. ROPID zrušil zásahem náměstka primátora Dolínka všechny plánované změny, kromě souvisejících s novými stanicemi metra. Dále bude VV situaci sledovat
 • jednal o stavu členské základny a řešil problém neplacení členských příspěvků
 • OS se přihlásil k informování o zahajovaných řízeních vybranými institucemi
 • OS se přihlásilo jako účastník správního řízení ve věci změny rozhodnutí odboru životního prostředí MHMP. Bude se jednat o výjimce, která byla dříve udělena firmě OgoPogo
 • příští zasedání výkonného výboru se bude konat 25. 5. 2015 ve Vinotéce v Kunratické Tvrzi