Rybník Šeberák

Aktuality o rybnících Šeberák a Olšanský

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Šeberák

Odbahnění rybníka
Odbahnění rybníka

2.12.2018 Rybník Šeberák je zanesen více než 30 000 m3 sedimentu, který bude odtěžen. Ve východní příbřežní partii nádrže budou vybudovány ptačí ostrovy. Úpravou projde i výpustné zařízení a hráz rybníka. Současné nevyhovující výpustné zařízení nahradí nový požerák obložený kamenem.

Návodní líc hráze je nyní opevněný kamenným záhozem, ne však v celé své délce a do potřebné výšky, a tak je hráz vystavována negativnímu působení vody, eroduje a dochází k jejímu zeslabování. Z toho důvodu bude hráz znovu opevněna v potřebné délce a výšce kamennou dlažbou kladenou na sucho. Nad úrovní dlažby se terén urovná, prosedlaná místa se doplní zeminou a ozelenění. Součástí rekonstrukce bude i oprava bezpečnostního přelivu, vyčištění a sanace břehů. 

Rekonstrukce rybníka navazuje na již proběhlé úpravy vodních nádrží, které se nachází nad Šeberákem, a to Olšanského rybníka a Nového rybníka pod Šeberovem. Obě tyto nádrže prošly změnou v roce 2018. Opětovné napuštění Šeberáku po jeho odbahnění a rekonstrukci se předpokládá v průběhu roku 2020.


Historie rybníku Šeberák

Počátkem července 1933 bylo otevřeno koupaliště na rybníku Šeberák, které zřídil majitel zdejšího velkostatku Ing. Karel Krob. 

Rybník Šeberák, napájený Kunratickým a Vesteckým potokem, je se svou rozlohou 10 ha největší vodní plochou v povodí Kunratického potoka. První zmínky o rybníku pochází už z počátku 17. století. V 1. polovině 20. století pak bylo při jižním břehu vybudováno koupaliště, které funguje dodnes. Na východním břehu nádrže se nachází v Praze "vyhlášená" nudistická pláž. Hlavní město Praha vlastní tento rybník od roku 2017, kdy ho získalo spolu s Olšanským rybníkem od soukromého vlastníka. Ve stejném roce pak začala i intenzivní projektová příprava na jeho odbahnění a rekonstrukci.

Data o rybníku Olšanský

 • Katastrální území: Kunratice Vodní tok: Olšanský potok
 • Typ nádrže: průtočná
 • Účel nádrže: krajinotvorný, akumulace povrchových vod
 • Plocha hladiny: 4,54 ha (při maximální hladině -5 ha) Objem nádrže: 68,72 tis. m3(maximální 105,47 tis. m3)
 • Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 4,07 m)
 • Vlastník: hlavní město Praha
 • Správa: Lesy hl. m. Prahy
 • Rybí hospodaření: Český rybářský svaz, územní svaz Praha

2.12.2018 V současné době se započalo s napouštěním rybníku po náročné generální opravě.

Data o rybníku Šeberák

 • Nejvýznamnější vodní plocha na Kunratickém potoce
 • Katastrální území: Kunratice
 • Vodní tok: Kunratický potok
 • Typ nádrže: průtočná
 • Účel nádrže: krajinotvorný, rekreační, voda pro závlahu
 • Plocha hladiny: 10 ha (při maximální hladině -10,8 ha)Objem nádrže: 169,8 tis. m3(maximální 211,32 tis. m3)
 • Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 5,5 m) 
 • Vlastník: hlavní město Praha 
 • Správa: Lesy hl. m. PrahyKauza výstavby plovoucích domů na hladině Šeberáku

26.1. 2017 Usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy bylo rozhodnuto o úplatném nabytí rybníků Šeberák a Olšanský od společnosti Ogopogo a.s. za cenu 50.236.000,- Kč.

Tímto vyvrcholila dlouholetá snaha našeho spolku o záchranu rybníka Šeberák. Jsme přesvědčeni, že o tento majetek hl. m. Prahy ve správě Lesy Praha bude lépe postaráno, než za vlastnictví soukromé společnosti, která jej chtěla využít pouze pro své developerské aktivity a omezit tak jeho využití pro všechny občany Kunratic. 

Náš spolek děkuje všem, kteří nás po mnoho let podporovali a pomáhali zabránit developerskému projektu na rybníku Šeberák. Zejména bychom chtěli poděkovat za velmi dobrou spolupráci zástupcům MČ Kunratice . Jmenovitě paní starostce Lence Alinčové a místostarostovi Ivanu Hýžovi, kteří se velkou měrou zasloužili o získání rybníků zpět.

Nyná se otvírá nový prostor pro revitalizaci rybníků ale už v obecném zájmu, občanů Kunratic.

Bydeme Vás nadále informovat o dění kolem této důležité dominanty naší obce.

Výkonný výbor OSPK

Současný majitel rybníku Šeberák společnost Ogopogo se celou dobu snaží rybník zastavět plovoucími objekty k bydlení (např. viz. Česká televize - Luxusní hausboty a zelen) a zároveň jej částečně oplotit a znepřístupnit veřejnosti.

V roce 2014 jej dokonce několikráte v rozporu s předpisy a udělenými vyjímkami odboru Životního prostředí Magistrátu Hl. Prahy  vypustil a tím došlo úhynu vodních živočichů. 

Protože je kauza stále živá a za dobu jejího trvání se mohla stát nepřehlednou, najdete níže souhrnný materiál, který celou kauzu popisuje chronologicky až do současnosti pro lepší orientaci.

Vaše náměty, postřehy nebo jen vyjádření podpory můžete napsat níže: