O nás

Občanského sdružení "Pro Kunratice" (dnes Občanský Spolek Pro Kunratice), vzniklo jako reakce na vážný zásah do životního prostředí, přírody a krajinného rázu celoplošným kácením tzv. "Bažantnice" v roce 2009.

Vyvíjí činnost vedoucí především k ochraně životního prostředí, krajiny a památek, nalézajících se v Kunraticích i v přilehlých oblastí. Hájí zájmy spoluobčanů, kterým není lhostejné kde a jak žijí a chtějí být aktivními občany. Podrobně ve stanovách spolku zde.

Spolek se snaží o přísně apolitické, nezávislé, neziskové, dobrovolné sdružení občanů všech věkových, i sociálních kategorií, respektující oprávněné zájmy, náboženské i národnostní odlišnosti všech občanů této městské části.

Připojte se k naší snaze a přijměte osobní účast na dalším rozvoji naší městské části formou aktivního členství a účasti na práci v rámci občanského sdružení.

Výčet našich některých aktivit najdete zde.


    Výkonný výbor

  • předseda: Luboš Rosík
  • místopředseda: Věra Chaloupková, Roman Kyselý
  • členové: Jana Kváčová, Jana Jindráková, Ivan Hýža, Jaroslav Joska

VV je statutárním orgánem spolku a ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi konané 1x ročně, kterou je volen. 

Předseda, místopředseda a pověření členové výboru zastupují spolek navenek v běžných záležitostech a jednají jeho jménem v rozsahu práv svěřených jim výkonným výborem spolku. Z této své činnosti se zodpovídají výkonnému výboru a členské schůzi jako nejvyššímu orgánu. 

Výkon funkce je čestný, bez nároku na honorář.

Výkonný výbor se schází zpravidla 1x za měsíc v 18.00hod viz. Přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů.  V mezidobí pracuje elektronicky a schvaluje per rollam. Z každého jednání je pořízen zápis a stručný výtah, který je dostupný zde.