Členství

Podmínky členství

Členem spolku se může stát občan starší 18 let, který je bezúhonný, souhlasí se stanovami a cíly spolku a uhrazení členského příspěvku. O přijetí kmenového člena rozhoduje výkonný výbor spolku na nejbližším řádném jednání.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odešlete naskenovanou emailem na info@prokunratice.cz nebo poštou či osobně na jednání Výkonného výboru spolku.


Práva a povinnosti člena

Výňatek ze stanov spolku

Práva

Každý člen spolku má právo zejména:

a) aktivně se podílet na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a okruhu zájmu

b) účastnit se členské schůze, obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat je o vyjádření k nim, stejně jako kontrolovat jejich činnost,

c) využívat služeb spolku a dalších členských výhod, účastnit se, a to i aktivně, akcí organizovaných spolkem,

d) navrhovat kandidáty na členství, do výkonného výboru, volit a být volen do výkonných orgánů spolku,

e) hlasovat o rozhodnutích a přijetí usnesení členské schůze dle principů uvedených pro činnost členské schůze v těchto stanovách.

Povinnosti

Každý člen spolku je povinen zejména:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c) dbát na dobrou pověst spolku,

d) poté, co se to dozví, co nejrychleji informovat výkonné orgány spolku o případném porušování platných právních norem orgány státní správy, oprávněnými orgány a organizacemi a jejich pracovníky, občany, či podnikatelskými subjekty , které se dotýkají katastrálního území Kunratic a jeho blízkého okolí, či zájmu a činnosti spolku, jakož i o porušování stanov spolku protiprávním, či nemorálním jednání členů spolku.